Laatst geüpdatet: 10-7-2023

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Winktel hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • uw expliciete toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Winktel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken via de webwinkel www.winktel.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft of wilt weten welke informatie we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Winktel.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij kunnen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook ontvangen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, factuuradres, naw-gegevens, geslacht en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekking aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Hiermee maken wij een account aan waarop u kunt inloggen met de gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, IP-adres, naw-gegevens, factuuradres, telefoonnummer en geslacht. Dit is een wettelijke verplichting. Wij bewaren deze informatie totdat u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. U kunt de informatie aanpassen wanneer u dat wenst via uw account.

Verstrekking aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of verzoeken indienen. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geslacht, naw-gegevens, IP-adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt dit ook aangeven via uw account. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de abonneelijst. Deze gegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt voor het abonnement.

Verstrekking aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren wij onze webwinkel om bijvoorbeeld alleen relevante informatie te tonen. Wij kunnen uw persoonsgegevens combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard respecteren wij te allen tijde uw privacy. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw [specificeer de gebruikte persoonsgegevens]. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie gedurende één jaar.

Verstrekking aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt dit ook aangeven via uw account.

Locatiegegevens
Indien nodig voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op dat moment uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Hier hebben wij geen controle over. Lees daarom altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties
Onze webwinkel toont advertenties. Deze worden niet door onszelf gepubliceerd, maar door samenwerkende advertentiebureaus. Deze bureaus houden bij of u deze advertenties interessant vindt en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar relevante en interessante advertenties en aanbiedingen te tonen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de bovengenoemde partners verstrekken wij uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld op verzoek van de politie in geval van vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies
Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin wij informatie kunnen opslaan, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen en waarmee wij kunnen zien dat u onze website opnieuw bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen wij uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen via uw browser, maar dit kan leiden tot een verminderde werking van bepaalde delen van de website. Met andere bedrijven die cookies plaatsen op onze website, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Desondanks hebben wij geen volledige controle over wat zij zelf met de cookies doen. Lees daarom ook hun privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze webwinkel te analyseren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google echter wel de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging voortdurend aan en letten goed op mogelijke risico’s.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wij zullen ons best doen om wijzigingen apart aan te kondigen.

Inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van uw toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Zorg er altijd voor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten indienen
Indien u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Winktel. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U
heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactgegevens:
Winktel
Vijzelweg 44C
8243PM Lelystad
E-mail: info@winktel.nl
Telefoon: +0850 0139 73